Tilbake

Nginx basic auth not working with return statement

Som nevnt her1 og her2; dette3 er årsaken.

TL;DR — return trer inn før basic auth. Se de overnevnte sidene for en forklaring.

Løsningsforslag:

server {
 listen 80;
 server_name sub.domain.tld;
 return   302 https://$server_name$request_uri;
}

server {
 listen 443 ssl;
 server_name sub.domain.tld;

 # ref. https://stackoverflow.com/a/67981564 - https://nginx.org/en/docs/dev/development_guide.html#http_phases
 # `return` (`NGX_HTTP_SERVER_REWRITE_PHASE`) prosesseres før `auth_basic*` (`NGX_HTTP_ACCESS_PHASE`) av nginx,
 # og man vil derfor ikke kunne bruke basic auth for å autentisere et `return`-statement direkte i samme location block.
 # `proxy_pass` kommer etter `auth_basic*` og vil derfor fungere som en litt hacky workaround.
 location ~* {
  auth_basic      "Restricted";
  auth_basic_user_file /etc/nginx/basic_auth;
  proxy_pass http://127.0.0.1:1337;
 }
}

server {
 listen 1337;

 location = /cfg {
  set $CFG '';
  set $CFG '${CFG}key1=value\n';
  set $CFG '${CFG}key2=value\n';

  return 200 $CFG;
 }
}
 1. https://stackoverflow.com/a/67981564 

 2. https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx/2016-November/052313.html 

 3. https://nginx.org/en/docs/dev/development_guide.html#http_phases